امروز چهارشنبه 9 مهر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات اردیبهشت ۹۹

لیست قیمت آهن آلات اردیبهشت ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۶ اردیبهشت  ۹۹

 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۸۸۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۱,۲۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۱,۲۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۱,۵۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۲,۰۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۲,۰۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۲,۳۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۲,۸۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۳,۹۱۰,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۶,۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۵,۹۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۵,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۵,۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۶,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۶,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۶,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۶,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۶,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۶,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۶,۱۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۶,۲۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۸,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۸,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۸,۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۸,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۸,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۸,۴۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۸,۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۸,۴۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۶,۳۵۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۶,۳۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۶,۳۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۶,۳۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۶,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۶,۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۹,۲۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۹,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۹,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۹,۰۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۹,۸۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۰,۰۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۶,۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۶,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۶,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۶,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۶,۲۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۶,۳۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۶,۳۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۸,۴۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۸,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۸,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۸,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۸,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۹,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۸,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۸,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۸,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۹,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۰,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۰,۳۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۶,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۶,۳۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو حرارتی۷,۴۵۰
  هر کیلو زیگزاگ۷,۸۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱٫۵۸,۸۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲٫۵۸,۸۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱٫۵۸,۳۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲٫۵۸,۳۰۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۶,۸۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۶,۳۵۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۶,۸۵۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۶,۴۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۶,۹۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۶,۴۵۰
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۴,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۲,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۲,۲۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۱۲,۴۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید