امروز سه شنبه 11 آذر 1399 ، عکس 2 پیک اوقات خوشی را برای شما آرزومند است .
آخرین تصاویر هنرمندان

با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت آهن آلات به طرز عجیبی افزایش یافته تا جایی که در چند ماه اخیر به طور مثال قیمت میلگرد ۳ برابر شده است! در ادامه جدول و لیست قیمت انواع آهن آلات را مشاهده می کنید.

لیست قیمت آهن آلات مهر ۹۹

لیست قیمت آهن آلات آبان ۹۹ (تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل و … )

آپدیت ۱۸ آبان ۹۹

 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۲,۷۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۴۲۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۲,۷۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۳,۹۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۵,۱۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۹,۸۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۹,۴۵۰,۰۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵کلاف۴٫۵۱۳,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۳,۳۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷٫۵۱۲,۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۲,۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۲,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۲,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۲,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۲,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۲,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۲,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۲,۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۲,۵۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲٫۴۴۲۰,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ایرانیشاخه۴٫۵۲۰,۸۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ایرانیشاخه۵٫۵۲۰,۸۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ایرانیشاخه۶٫۵۲۰,۸۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ایرانی۷۲۰,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ایرانیشاخه۹۲۰,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ایرانیشاخه۹٫۵۲۰,۷۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ایرانیشاخه۱۶۲۰,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ایرانیشاخه۱۷۲۰,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۰,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ایرانیشاخه۱۹۲۰,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ایرانیشاخه۲۸۲۰,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۰,۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ایرانیشاخه۲۳۲۰,۷۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵۶ متری۴۲۱۲,۸۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۲,۸۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۲,۸۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۲,۸۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۳,۵۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰۱۳,۶۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵
  هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده۱۴,۵۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده۱۴,۶۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده۱۴,۶۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۲,۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۲,۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۲,۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۲,۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۲,۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۲,۸۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۲,۸۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۲۳,۱۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۲۰۲۰,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۶×۱/۵۲۹۰۱۹,۷۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۳۶۰۱۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۶×۱/۵۴۳۵۱۵,۹۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۶×۱/۵۵۸۰۱۵,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۶×۱/۵۷۲۰۱۵,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۶×۱/۵۸۶۵۱۵,۸۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۶×۱/۵۱۰۸۰۱۵,۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۶×۱/۵۱۴۴۵۱۵,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۶×۱/۵۱۸۰۵۱۵,۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۶×۱/۵۲۱۶۵۱۵,۳۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ایرانی۱۲ متری۲۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ایرانی۱۲ متری۱۳,۰۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  سیم آرماتور۳ و ۴۱۵,۸۰۰
  هر کیلو حرارتی۱۴,۲۰۰
  هر کیلو زیگزاگ۱۴,۳۰۰
  هر کیلو سیم فابریک۱٫۵ و ۲٫۵۱۵,۹۰۰
  هر کیلو سیم تسمه۱٫۵ و ۲٫۵۱۵,۶۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت ۸۱۳,۹۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰۱۳,۲۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸۱۴,۰۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰۱۳,۲۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸۱۴,۰۰۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰۱۳,۳۰۰
 
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۳۴,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۳۱,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۸,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۵۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱٫۲۵۵٫۷۲۵,۸۰۰
به این پست امتیاز دهید.
امتیاز دهید
برچسب ها :

، عکس 2 پیک
تا به حال هیچ دیدگاهی در این مطلب ارسال نشده است شما اولین نفر باشید